Home
IEEE

IEEE Poland Joint Chapter

Industrial Electronics / Power Electronics

IE-013 / PEL-035

Chair of IEEE Poland Joint Chapter IES-013/PELS-035

Adam Milczarek, dr inż., PhD, Assistant Profeesor

Contact adress:

Institute of Control and Industrial Electronics
Warsaw University of Technology
ul. Koszykowa 75
00-662 Warsaw, Poland

Phone number:

+48 234 61 39

E-mail:

adam.milczarek@pw.edu.pl

Adam Milczarek rozpoczął swoją karierę naukową na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie studiował w latach 2005 – 2010,. W latach 2011 – 2016 był uczestnikiem studiów doktoranckich, zaś w październiku 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt.: „Reactive Power Management in Islanded Microgrid with Power Converters Utilization”. W latach 2014 – 2016 był kierownikiem projektu badawczego PRELUDIUM ufundowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Opracowanie i badania algorytmów zarządzania mocą bierną oraz magazynem energii w inteligentnej mikrosieci elektroenergetycznej”, którego był pomysłodawcą oraz głównym wykonawcą. W 2014 r. został laureatem prestiżowego stypendium dla doktorantów w ramach projektu „Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów” prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W 2016 r. otrzymał Zespołowa Nagroda Rektora PW I Stopnia za osiągnięcia naukowe w latach 2014 – 2015.

Od 2015 do 2017 roku Adam Milczarek był asystentem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, a następnie od roku 2017 zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w tym samym instytucie. Główne kierunki jego działalności naukowej obejmują: sterowanie i modulację w przekształtnikach jedno i wielofazowych współpracujących z odnawialnymi źródłami energii oraz siecią elektroenergetyczną, odporność układów energoelektronicznych na zaburzenia występujące w sieci elektroenergetycznej oraz praca równoległa wielu układów energoelektronicznych w mikrosieciach.

Dorobek naukowy Adama Milczarka obejmuje udział w 9 projektach badawczych, rozwojowych i celowych, w tym w 1 jako kierownik. Jest autorem i współautorem 20 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych, spośród których szczególnie wyróżni asię IEEE Transactions on Smart Grid (IF: 4.252, 19 cytowań w ciągu roku od opublikowania) oraz współautorem rozdziału w książce „Power Electronic Converters and Systems: Frontiers and Applications”, wydawnictwa IET w książce „Power Electronic Converters and Systems: Frontiers and Applications”, wydawnictwa IET.

Vice-chair for IES Activities

Robert Smoleński

dr hab. inż.

Professor

Contact adress:

Institute of Electrical Engineering
University of Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra, Poland

Phone number:

+48 68 328 23 77

E-mail:

R.Smolenski@iee.uz.zgora.pl

Robert Smoleński urodził się 28 czerwca 1973 roku w Krośnie Odrzańskim. W 2003 roku obronił na Uniwersytecie Zielonogórskim pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych. Od samego początku kariery naukowej jego zainteresowania koncentrowały się wokół zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej i kompatybilnością elektromagnetyczną rozproszonych systemów generacji i przetwarzania energii elektrycznej, zawierających interfejsy energoelektroniczne. W kwietniu 2012 roku opublikował związaną z tą tematyką monografię, wydaną w języku angielskim oraz chińskim, będącą podstawą wszczęcia procedury habilitacyjnej.

Obecnie dr hab. inż. Robert Smoleński jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pełni obowiązki zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Elektrycznej, jest wiceprzewodniczącym oddziału IE013 IEEE w obecnej kadencji członkiem zespołu NCBR ds. elektromobilności, przewodniczącym koła uczelnianego i członkiem zarządu oddziału SEP, oraz kierownikiem Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej w Parku Naukowo-Technologicznym UZ.

Jest autorem i współautorem ponad stu publikacji naukowych, między innymi w najbardziej prestiżowych czasopismach, takich jak IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Smart Grids, IEEE Transactions on Energy Conversion, jest również współautorem dwóch patentów. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów MSCA-ETN-EJD w ramach H2020. Kierował pracami, bądź uczestniczył w realizacji, wielu projektów naukowo-badawczych w ramach których z sukcesami wdrażano innowacyjne koncepcje naukowe. Zbudowano dwie stacje, realizujące usługi V2G, służące do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych, zasilane z odnawialnych źródeł energii oraz elektryczny bus, charakteryzujący się minimalną emisją hałasu oraz szkodliwych substancji, kursujący pomiędzy partnerskimi uczelniami w Cottbus i Zielonej Górze. Uruchomiony został pierwszy w kraju energetyczny magazyn energii, będący elementem tworzonego obecnie lokalnego obszaru bilansowania.

Robert Smoleński działa w organizacji IEEE od 2012 roku, od tego roku jest członkiem IES, EMCS oraz IAS. Jest członkiem komitetu technicznego IEEE EMCS TC7 (Low frequency EMC) i SC1 (Smart Grid) oraz recenzentem artykułów do czasopism IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Transactions on Industry Applications, IEEE Access a także innych znaczących czasopism oraz konferencji.

Vice-chair for PELS Activities

Radek Kot

mgr inż., MSc

Assistant

Contact adress:

Institute of Control and Industrial Electronics
Warsaw University of Technology
ul. Koszykowa 75
00-662 Warsaw, Poland

Phone number:

+48 22 234 76 15

E-mail:

radekkot@ieee.org

Radosław Kot ukończył specjalność Automatyka i Inżynieria Komputerowa na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W czasie studiów magisterskich odbył staż zawodowy w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. Był również jednym z pomysłodawców i założycieli studenckiego koła naukowego "MOSFET" działającego przy tym samym instytucie. W latach 2011-2016 był uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, w trakcie których odbył staż naukowy w ramach Naukowego Stypendium Wyjazdowego dla doktorantów, przyznanego przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. W roku 2013 był stypendystą stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego. W latach 2016 oraz 2018 został laureatem Zespołowej Nagrody stopnia I J.M Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2014-2015 oraz 2016-2017. Od 2016 roku jest zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, gdzie prowadzi prace badawcze z zakresu algorytmów sterowania i metod modulacji dla przekształtników energoelektronicznych, szczególnie w odniesieniu do współpracy tych układów z siecią elektroenergetyczną i odnawialnymi źródłami energii. Radosław Kot brał udział łącznie w sześciu projektach badawczych i celowych, z którego jeden został zakończony wdrożeniem oraz zgłoszeniem patentowym.

Radosław Kot jest członkiem organizacji IEEE oraz IES od 2011r. Brał udział przy organizacji międzynarodowej konferencji ISIE 2011 oraz EwOZEiN 2013, a także uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz międzynarodowego seminarium naukowego IEEE Milestone in Electrical Engireering and Computing: “First Breaking of Enigma Code by the Team of Polish Cipher Bureau, 1932-1939”. W roku 2017 był członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji EPE ECCE w Warszawie. Jest również recenzentem czasopism z listy JCR, w tym Transactions on Industrial Electronics oraz konferencji organizowanych przez IEEE. Posiada dwuletnie doświadczenie w pracach zarządu Oddziałów PEL031/IE013 PS IEEE (kadencja 2017 - 2018).

Secretary

Piotr Leżyński

dr inż., PhD

Assistant Profeesor

Contact adress:

Institute of Electrical Engineering
University of Zielona Góra
ul. prof. Z. Szafrana 2
65-516 Zielona Góra, Poland

Phone number:

+48 68 328 22 53

E-mail:

P.Lezynski@iee.uz.zgora.pl

Piotr Leżyński urodził się 25 lipca 1983 roku. Ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu zielonogórskiego w 2008 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika uzyskał w 2014 roku. W latach 2008-2010 pracował w firmie Metrol będącej Zielonogórskim oddziałem Instytutu Elektrotechniki na stanowisku konstruktora. Od 2011 roku jest pracownikiem Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń energoelektronicznych. Jest autorem dwunastu artykułów naukowych w czasopismach indeksowanych w JCR. Brał udział w sześciu projektach naukowych finansowanych ze środków NCN i NCBIR. Poza pracą naukową i dydaktyczną prowadzi komercyjne badania Kompatybilności Elektromagnetycznej w Środowiskowym Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej. W ramach tej pracy pomaga firmom z regionu w ulepszaniu produkowanych urządzeń elektrycznych w zakresie EMC.

Piotr Leżyński jest członkiem IEEE od 2010 roku, od 2018 ma status Senior Member. Od początku zaangażowania w IEEE jest członkiem PES oraz IAS. Aktywność w IEEE, w głównej mierze objawia się zaangażowaniem w recenzowanie artykułów do takich czasopismach jak IEEE Transactions on Industrial Electronics, IEEE Transactions on Power Electronics, IEEE Access, IEEE Transactions on Transportation . Od 2017 roku działa w komitecie programowym cyklicznej konferencji RTUCON organizowanej pod patronatem IEEE PES i IAS.

Treasurer

Cezary Soból

mgr inż., MSc

Assistant

Contact adress:

Institute of Control and Industrial Electronics
Warsaw University of Technology
ul. Koszykowa 75
00-662 Warsaw, Poland

Phone number:

+48 234 76 15

E-mail:

cezary.sobol@pw.edu.pl

Cezary Soból rozpoczął karierę naukową na Wydziale Elektrycznym, gdzie studiował w latach 2013- 2018. W sierpniu 2018r. obronił pracę magisterską pt. „Dwa równolegle połączone, izolowane, dwukierunkowe przekształtniki DC/DC typu DAB – projekt, budowa, analiza sprawności dla różnych warunków pracy”. Pracę wykonał jako część projektu TEAM-TECH pt. „Highly efficient and fault tolerant SiC-based smart transformer in distributed energy systems” Narodowego Centrum Nauki.

Od października 2018 r. Cezary Soból jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest współautorem jednego artykułu konferencyjnego oraz autorem jednej publikacji w materiałach konferencyjnych. W styczniu 2019r. był uczestnikiem 18th International Symposium “TOPICAL PROBLEMS IN THE FIELD OF ELECTRICAL AND POWER ENGINEERING” and “Doctoral School of Energy and Geotechnology III”, gdzie zdobył nagrodę najlepszego prezentującego w sesji „Power Electronics”.

Obszar jego zainteresowań obejmuje izolowane przekształtniki DC/DC do zastosowań z magazynami energii.